Kraite.lt privatumo politika

 1. Privatumo politika
  • Ši privatumo politika, jas patvirtinus Pirkėjui (perkant prekes pažymėjus varnelę „Perskaičiau ir sutinku su Taisyklėmis bei Privatumo politika, yra šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos, prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka, asmens duomenų surinkimas ir saugojimas, šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu www.kraite.lt internetinėje parduotuvėje susijusios nuostatos.
  • Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti privatumo politiką, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus.
  • Internetinė parduotuvė www.kraite.lt yra įsteigta ŽŪK ,,Lietuviško ūkio kokybė‘‘ ir yra įmonės nuosavybė.
 2. Duomenų pateikimas internetinėje parduotuvėje
  • Užsakymo registracijos formoje Pirkėjas turi pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu Pirkėjas pateikia netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, Pardavėjas turi teisę anuliuoti Pirkėjo registraciją arba apriboti Pirkėjo galimybes naudotis internetine parduotuve. Pirkėjo duomenims pasikeitus, prašome juos nedelsiant atnaujinti.
  • ŽŪK ,,Lietuviško ūkio kokybė‘‘ gerbia Klientų bei Pirkėjų teisę į privatumą. ŽŪK ,,Lietuviško ūkio kokybė‘‘ tvarko Klientų bei Pirkėjų asmens duomenis tam, kad apdorotų prekių užsakymus, išspręstų klausimus, susijusius su prekių pateikimu ir/ar pristatymu, bei vykdytų kitus sutartinius ir/ar Lietuvos Respublikos teisės aktų įpareigojimus. Pirkėjas pateikdamas užsakymą privalo nurodyti savo: vardą, pavardę, el. pašto adresą, gyvenamosios vietos adresą, pristatymo adresą (kai prekes pageidauja gauti kitu adresu), telefono numerį, nuolaidos kodą (jei turi), mokėjimo informaciją, įmonės (darbovietės) pavadinimą (jei pageidaujate pristatymo į darbovietę).
  • Asmens duomenų apsaugos įstatymo nustatyta tvarka Klientų bei Pirkėjų asmens duomenys (el. paštas, telefono numeris) gali būti naudojami tiesioginės rinkodaros tikslu (naujienlaiškių siuntimui). Pirkėjas gali sutikti gauti naujienlaiškius, palikdamas pažymėtą punktą „Užsisakyti naunienlaiškį“ prie Pirkėjo (Mokėtojo duomenų) kontaktinės informacijos arba apmokėjimo metu. Naujienlaiškiai gali būti siunčiami ir gavus tiesioginį Pirkėjo sutikimą, šį sutikimą Pirkėjas duoda, įvesdamas savo vardą, pavardę bei elektroninio pašto adresą į naujienlaiškio užsakymo formą. Bet kuriuo atveju Pirkėjas visada turi galimybę atsisakyti naujienlaiškių sekdamas nuorodas naujienlaiškiuose arba rašydamas Pardavėjui el. paštu min.maciulevicius@gmail.com su prašymu nutraukti naujienlaiškių prenumeratą. Naujienlaiškiai siunčiami nereguliariai.
  • Ne asmeninius Pirkėjo duomenis, t.y. duomenis susijusius su Pirkėjo įsigytomis prekėmis, Pardavėjas gali naudoti statistiniais tikslais. Toks statistinių duomenų rinkimas neleis tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyti Pirkėjo asmens tapatybės.
 3. Pasirinkimo laisvė
  • Pirkėjas pats sprendžia, kokius savo asmeninius duomenis atskleisti. Nutaręs neatskleisti savo asmeninių duomenų, Pirkėjas praranda galimybę naudotis kai kuriais internetinės parduotuvės www.kraite.lt ištekliais. Pirkėjai, nusprendę neužsisakyti nemokamų naujienlaiškių, negaus informacijos apie nuolaidas ir kitos svarbios informacijos.
 4. Saugumas
  • ŽŪK ,,Lietuviško ūkio kokybė‘‘ imasi visų priemonių, kad apsaugotų Pirkėjo asmeninius duomenis, įgyvendindama teisės aktų numatytas organizacines ir technines duomenų saugumo priemones. Asmens duomenys yra tvarkomi saugiomis priemonėmis, kurios apsaugo šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo ar kitų neteisėtų veiksmų.
 5. Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims
  • ŽŪK ,,Lietuviško ūkio kokybė‘‘ neteikia asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka, pvz., Lietuvos Respublikoje veikiantiems teismams, antstoliams, teisėsaugos institucijoms, Valstybinei mokesčių inspekcijai ar kitiems teisėtą interesą turintiems tretiesiems asmenims. Pirkėjo kontaktinė informacija gali būti perduodama mūsų partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas.
 6. Jūsų teisės
  • Pirkėjas, kaip duomenų subjektas, turi teisę:
    • žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;
    • gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Pirkėjo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus;
    • reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;
    • nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.
    • Šios teisės įgyvendinamos Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir duomenų valdytojo patvirtintų Asmens duomenų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka, kreipiantis į duomenų valdytoją ir pateikiant asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. ŽŪK ,,Lietuviško ūkio kokybė‘‘, gavusi Pirkėjo prašymą dėl asmens duomenų tvarkymo, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dienos, pateiks Pirkėjui atsakymą. Jei dėl šios privatumo politikos aprašymo kyla klausimų, maloniai prašome susisiekti el. paštu min.maciulevicius@gmail.com
 7. Privatumo nuostatų keitimas
  • ŽŪK ,,Lietuviško ūkio kokybė‘‘ pasilieka teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje parduotuvėje. Jei Pirkėjas po šių nuostatų pakeitimų naudojasi internetinės parduotuvės www.kraite.lt teikiamomis paslaugomis, laikytina, kad Pirkėjas sutiko su nuostatų pakeitimu. Informaciją apie visus ŽŪK ,,Lietuviško ūkio kokybė‘‘ privatumo politikos pasikeitimus pranešime internetinės parduotuvės svetainėje ir kitose vietose, kur tai yra būtina.
 8. Asmens duomenų tvarkymas
  • Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos Pirkėjas savo noru pateikia registracijos formoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis privatumo nuostatomis.
 9. Slapukai (angl. cookies)
  • ŽŪK ,,Lietuviško ūkio kokybė‘‘ ir informuoja, kad prisijungus prie internetinės parduotuvės www.kraite.lt svetainės, į Pirkėjo kompiuterį įrašomi slapukai reikalingi pilnam internetinės parduotuvės veikimui. Jie skirti informacijai perduoti elektroninių ryšių tinklu. Naršyklės nustatymais Pirkėjas gali ištrinti ar blokuoti visus šiuos slapukus, bet tokiu atveju dalis internetinės parduotuvės neveiks. Patvirtindamas internetinės parduotuvės www.kraite.lt Taisykles bei Privatumo politiką, Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo kompiuteryje ar įrenginyje būtų įrašoma minėta informacija.
 10. Baigiamosios nuostatos
  • Šiai privatumo politikai yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Visi nesutarimai dėl šios politikos vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Jei dėl šios privatumo politikos aprašymo kyla klausimų, maloniai prašome susisiekti su Pardavėju el. paštu min.maciulevicius@gmaill.com
  • Draudžiama kopijuoti ir skelbti internetinėje parduotuvėje www.kraite.lt pateikiamą informaciją be raštiško ŽŪK ,,Lietuviško ūkio kokybė‘‘ sutikimo.
  • ŽŪK ,,Lietuviško ūkio kokybė‘‘ yra įregistruota Asmens duomenų valdytojų valstybės registre.